• Auction Rules

Osmanlı Kitap Dergi Gazete Müzayedesi

Live auction start time: 02 January 2019 20:05

Osmanlı Kitap Dergi Gazete Müzayedemiz 02 OCAK 2019 saat: 20:00 'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. Saat 20:05 'de canlı mezat sistemiyle tek tek sonlandırılacaktır.

Lot Number: 101 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Kişver-i Derun

Sayfa: 57, Taşbaskı, Fransızca’dan Tercüme

 • Starting Bid

  140 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 102 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Hidâne/Abdurrahman Âdil

64 sayfa

 • Starting Bid

  70 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 103 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

İlâmât-ı Temyiziyeden Hall-i Temyiz. Muhakeme-i Temyizin Hal Eylediği Mesâili Müştemildir

64 s. Yazar: Abdurrahman Âdil

 • Starting Bid

  70 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 104 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

İlhamat ve Taglitat Psikoloji yani Fenn-i Menafi-i ruha Dair Bazı Mülahazat/Ahmed Midhat

176 s.

 • Starting Bid

  90 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 105 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Takvim-i sâl/Selanikli Ahmed Efendi

61 s. 1132/1912

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 106 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Muhtıralı Takvim-i saadet

Küçük boy Sene-i Maliye 1916-1917

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 107 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Sıraca/Doktor Besim Ömer

32 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 108 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Güzellere. Afif, Fatin Bir Gencin Ahlakı Nasıl Sukut Eder?/Mustafa Hasib

64 s.

 • Starting Bid

  175 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 109 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Sâlnâme-i Vilâyet-i Bosna 1284 Hicrî Senesi [1867] Def’a 2

94 s. Ön ve arka kapakta ve bazı sayfalarında el yazısı ile notlar bulunmaktadır.

 • Starting Bid

  1,300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 110 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Sâlnâme-i Devlet-i Âliye-i Osmaniye. 24. Def’a

207 s.

 • Starting Bid

  600 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 111 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Sâlnâme-i Devlet-i Âliye-i Osmaniye. 23. Def’a, 1285

193 s.

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 112 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Sâlnâme-i Devlet-i Âliye-i Osmaniye. 1289, 27. Defa

2+255 s.

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 113 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Salname-i Vilayet-i Kastamonu

98 s. Sondan eksik sayfalar mevcut.

 • Starting Bid

  90 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 114 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Sâlnâme-i Devlet-i Âliye-i Osmaniye. 1. Def’a, 1263 İLK SALNAME

Sayfa numarası verilmemiştir.İçinde el yazısı ile notlar var.

 • Starting Bid

  4,750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 115 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Dua mecmuası/Kitabçı Raşid

32 s. Arka kapak eksik.

 • Starting Bid

  15 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 116 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

1309 sene-i maliyesine mahsus malumat-ı müfideyi cami Yeni Takvim/Mehmed İhsan

181 s. Birkaç sayfada el yazısıile hava durumuyla ilgili notlar bulunmaktadır.

 • Starting Bid

  210 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 117 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

İskenderiye Kütüphanesine Dair Risale, 1. Cüz

48 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 118 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Hûlâsatü’l-itibar/Giridî Ahmed Resmî

99 tam sayfa, çok iyi durumda.

 • Starting Bid

  260 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 119 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Cevahirü’l-irfan fî Hazaini’l-Kur’an/Saraczâde Muammer

32 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 120 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Ahval-ı Hâzıra/Saidpaşazâde Şerif Paşa

15 s. Kitapçığın arka kapağında "Bombay" posta mührü bulunmaktadır.

 • Starting Bid

  65 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 121 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

İşbu kitapta Leyla ile Mecnun Hikâyesi ve haşiyesinde Melikşah ile Güllühan’ın hikâyesi mestur otuz altıncı sahifenin haşiyesinde Âşık Ömer divanı derc olunmuşdur.

50 s.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 122 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Kantar tarifesi

2 s.

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 123 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Asâkir-i Zabtiyyenin Vezâif-i 'Askeriyyesi Hakkında Ta'lîmâtnâmedir

11 s.

 • Starting Bid

  65 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 124 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Meclis-i umumiyenin ictimaında kanuniyeti teklif olunmak üzere memurîn-i mülkiye hakkında kararnamedir

19 s.

 • Starting Bid

  65 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 125 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Şerh-i Kanun-ı Ticaret

58 s.

 • Starting Bid

  95 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 126 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Demiryolu Mukavelenâmesi

134 s.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 127 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Mesele-i hâzıranın açdığı mesarif-i fevkaladeye muktezi mebaliğin tedariki emrinde Dersaadet ve vilayatda zükûr ve inâs her bir ianesine müracaatla bunun cem ve sarfınca müstelzim suhulet ve emniyet olacak bir suretde icra-yı muamelatı içün teşkil olunan

 • Starting Bid

  25 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 128 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Tevşihü'l-usul/Mehmed Hayreddin

53 s.

 • Starting Bid

  135 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 129 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Gülşen-i Aşk/Keçecizâde İzzet Molla

22 s. Taş baskı

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 130 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

İstanbul Nasıl Eğleniyordu?/Refik Ahmed

217+7 s. Ciltli

 • Starting Bid

  195 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 131 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Vatan Uğrunda yahud Yıldız Mahkemesi/İsmail Hakkı

16 s.

 • Starting Bid

  130 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 132 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Tarih-i İslam

65 s. Resimli BahçesarayKırım 1329

 • Starting Bid

  260 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 133 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

İlm-i Hesab/İsmail Gasprinski

35 s. Bahçesaray-Kırım 1911

 • Starting Bid

  135 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 134 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Suret-i Hatt-ı Hümayun

16 s. 1276

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 135 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Hazreti Ali kerremallahü veche ve raziallahu teâlâ anh hazretlerinin mahdum-ı mükerremleri Muhammed Hanefî hazretlerinin hikâyesidir ve kenarında Edhem hazretlerinin hikâyesidir

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 136 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Cümel-i Müntehibe-i Kemâl/Ebuzziya Tevfik

80 s. 1. baskı

 • Starting Bid

  220 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 137 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Mekteb-i Sultanî, 1307 sene-i hicriyesi tevzi-i mükafat cedvelidir

82 s.

 • Starting Bid

  280 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 138 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Sicill-i Nüfus Kanunu

16 s.

 • Starting Bid

  60 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 139 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Haseme’l-eldâd fi nazilete Mahmud bin İyad

8 s. Arapça, 1292

 • Starting Bid

  35 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 140 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Divân-ı Et’ime/Ebu İshak Hallac-ı Şirazî

184 s. yiyeceklerin tasvir edildiği, iştahı tahrik eden şiirler…
Farsça

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 141 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

İdman Talimnamesi

113 s.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 142 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Nedime yahud Düğün mü Matem mi/S. Vehbi

23 s. Kitap, kırmızı mürekkeple imzalı.

 • Starting Bid

  450 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 143 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Hakiki Bir Müslüman Daima Mükemmel Bir İnsandır/Vahyî

342 s. Künye sayfası mühürlü. Ciltli

 • Starting Bid

  280 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 144 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Ashabü’l Kehv ve’r-Rakîm

63 s. Ciltli, taş baskı

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 145 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Miyarü’l-ulûm/Ahmed Fuad

30 s.

 • Starting Bid

  120 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 146 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Divan-ı Şinasî/İbrahim Şinasî

116 s.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 147 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Âsâr-ı muasırinden Muhakemetü’l-Lügateyn/Mir Ali Şir Nevaî

104 sayfa.Kitap orijinalinde fasiküller halindedir. Fasiküller açılmamıştır.

 • Starting Bid

  600 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 148 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

el-Kavlü’s-sâbit fî kazâi’l-fevâid/Vildân Fâik

48 s.

 • Starting Bid

  145 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 149 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Mecmua-i İrfan Paşa

92 s.

 • Starting Bid

  190 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 150 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Eser-i Memduh

40 s.

 • Starting Bid

  90 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

master-visa-ssl