• Auction Rules

Osmanlı Kitap Dergi Gazete Müzayedesi

Live auction start time: 02 January 2019 20:05

Osmanlı Kitap Dergi Gazete Müzayedemiz 02 OCAK 2019 saat: 20:00 'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. Saat 20:05 'de canlı mezat sistemiyle tek tek sonlandırılacaktır.

Lot Number: 151 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Yorgaki Dandini Oyunu. Üç Fasıldır/[Moliere]/[Çeviren: Ahmed Vefik Paşa]

71 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 152 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

El-Kevkebü’l-Mütelâlî Şerh-i Kasîdetü’l-Gazâlî

47 s. Arapça

 • Starting Bid

  85 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 153 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Bahs-i Evvel Venedik ve Cenevizli Gemicilerinin Keşfeylediği Cezayir ve Sâniyen Kristof Kolomb'un Amerika'yı Bulması Beyanındadır

/Seyyid Mehmed/56 s.

 • Starting Bid

  285 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 154 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Ta'til-i Eşgal Kanun Lâyihası Hakkında Mütalâat

8 s.

 • Starting Bid

  18 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 155 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Resimli Ay Dergisi,

Ramazan Fevkaledesi, 1340

 • Starting Bid

  40 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 156 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

El-İtkân fî Tahkîki'l-İmân/Tevfik Efendi

80 s.

 • Starting Bid

  280 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 157 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Uyanınız! Uyanınız! /Doktor Abdullah Cevdet

32 s.

 • Starting Bid

  90 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 158 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Bî-nukat Divançe-i Tecellî

22 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 159 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Usûl-i Maişet-i İnsan/Said

52 s. 1. Baskı

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 160 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Hariciye Nezareti Memurîn ve Müstahdemîn Teâvün Cemiyeti

15 s.

 • Starting Bid

  90 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 161 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Hâce-i Sıbyan (2. Cüz) /İsmail Gasprinski

64 s. Kırım 1910

 • Starting Bid

  220 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 162 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Semerâtü’l-Fuad/Sarı Abdullah Efendi

311 s. Farsça. Ciltli.

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 163 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Mustalahât

96 s. Mahmud Bey Matbaası, 1303

 • Starting Bid

  195 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 164 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Risale-i Hüsniye. Hulefa-yı Abbasiyyeden Harunureşid Meclisinde Hüsniye Nam Cariye İle Bağdat ve Basra Uleme-yı Benamı Meyanında Umur-i Mezhebiyye Vesaireye Dair Cereyan Etmiş Olan Mebahisi Havi Risale-i Şerifenin Tercümesidir

 • Starting Bid

  450 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 165 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Mebadi-yi lisan-i İngilizî/Mütercimi: Ali Sami

28 s.

 • Starting Bid

  70 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 166 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Tehlikenin Büyüğü –Uyanalım-/Tevfik Nadir

39 s.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 167 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Neşâid-i Zafer/Hacı Osman

95 s. (zafer şiirleri)

 • Starting Bid

  275 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 168 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Ahkâm-ı kavanîn ve nizamatın tefsirini ve bazı usûl ve tenbihatı mütezammın 1311 senesi Muharremi ibtidasından 1313 senesi Zilhiccesi nihayetine kadar üç sene zarfında defter-i hakânî nezaret-i celilesinden tastir olunan muharrerat-ı umumiyedir

 • Starting Bid

  120 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 169 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Haza Kitab-ı Baytarname

67 s. Ciltli. Taş baskı.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 170 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Münyetü'l Musalli Ve Gunyetü'l Mübtedi ( Şerhi ) Girit Mekatib-İ İslamiye Matbaasında Tab Olunmuştur

9+63 s. Arapça

 • Starting Bid

  210 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 171 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Vilâyetlerin İdare-i Mahsûsası ve İzamatının Suver-i İcraiyesi Hakkında Talimât-ı Umûmiyedir

274 s. Ciltli

 • Starting Bid

  290 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

master-visa-ssl