Şerh-i Kasâid-i Mevlânâ Şevket/Şevket-i Buharî (Çeviri:Şeyh Mehmed Murad el-Nakşibendî)

Künye sayfası bulunmamaktadır. Kapağa el yazısıyla ve sehven "Şevket Bey Divançesi" yazılmış. 156 s.